Community Garden - Gairdín Pobail

Posted by: Client
Category: News - Nuacht

Tá an conraitheoir ceaptha le tabhairt faoin ghairdín pobail ar imeall trá na Leidhbe Gairbhe. Cuirfear tús leis an obair i rith an tSamhraidh agus tá sé beartaithe go mbeidh an tioscadal críochnaithe san Fhómhar.

Is mian linn aitheantas a thabhairt don mhaoiniú de €50,000 ó Chiste Aitheantais Pobail na Roinne Forbartha Tuaithe agus Pobail, atá a riaradh ag Comhairle Contae Dhún na nGall, a chuideoidh linn le cuid de chostais a bhaineann leis an tionscadal.

Táimid an-bhuíoch do Mary Gallagher as an talamh a bhronnadh ar an Chomharchumann chun é a fhorbairt mar ais phobail.

Buíochas chomh maith le DLDC as urraíocht a dhéanamh chun 4 bhinse a chur ar fáil don ghairdín pobail úr.

 

The contractor has been appointed to construct the community garden at the foreshore Leadhb Gharbh. Work will commence during the summer with a proposed completion date in the autumn.

We wish to acknowledge the funding of €50,000 from the Department of Rural and Community Development Community Recognition Fund, administered by Donegal County Council, which will assist with some of the project costs.

We are very grateful to Mary Gallagher for donating the land to An Comharchumann for it to be developed as a community amenity.

Thanks also to DLDC for sponsoring 4 benches for the new community garden.

Client