Pleanáil Teanga Árainn Mhór

Cad é atá i gceist le Pleanáil Teanga?

An rud atá sa Phleanáil Teanga ná iarachtaí an dea-chleachtais i leith iompair, buanú agus sealbhú teanga a chur chun cinn. I gcás na pleanála teanga ar Árainn Mhór an rud atá i gceist ná:  

  • Cleachtas teanga a aisiompú
  • Úsáid na Gaeilge sa phobal a mhéadú
  • Líon na gcainteoirí laethúla a mhéadú
  • An Ghaeilge a bhuanú mar theanga teaghlaigh agus theanga pobail

An Cheanneagraíocht

Ceapadh Comharchumann Oileán Árainn Mhór ina cheanneagraíocht chun an phróiseas pleanála teanga in LPT  Árainn Mhór a stiúradh.

Bunaíodh Coiste Stiúrtha Pleanála Teanga Árainn Mhór le hionadaithe deonacha ó ghrúpaí pobail agus ó eagrais an limistéir, chun plean teanga a chur i gceann a chéile.  Tar éis don phlean a bheith faofa ag Roinn na Gaeltachta, tá seacht mbliana ag an phobal sa LPT,  bearta an phlean a chur i bhfeidhm.

Language Planning  Árainn Mhór

What is Language Planning?

Language Planning is an attempt to influence the spoken language of a specific community.  In the case of language planning on Árainn Mhór, the language planning process will promote

  • Reversal of language practice
  • Increased use of Irish in the community
  • Increased numbers of daily speakers of Irish
  • Encourage the use of Irish as the language of households and community

Lead-Organization

Comharchumann Árainn Mhór was appointed  the lead organisation tasked with  overseeing the language planning process  for Árainn Mhór.

Coiste Stiúrtha Pleanála Teanga Árainn Mhór was set up to include representatives from community groups and island organizations.  CSPTAM compiled the language plan for the Language Planning Area of Árainn Mhór.  Following the submission of the plan for approval to Roinn na Gaeltachta, the community has a period of seven years to implement the measures contained within the plan.

D’eagraigh  CSPTAM comórtas deartha lógó do dhaltaí na scoileanna. An aidhm a bhí taobh thiar den chomórtas ná suim na ndaltaí a spreagadh sa phróiseas pleanála teanga.  Ag eascairt as an chomórtas bheadh lógó curtha ar fáil a mbeadh CSPTAM in ann úsáid a bhaint as ar shuíomh gréasáin agus ar stáiseanóireacht an choiste.

Chuir 58 dalta isteach ar ar chomórtas.

Roghnaíodh seisear don ghearrliosta & bronnadh €50 an duine orthu

Fógraíodh an buaiteoir ag ócáid bhronnta san Ionad Pobail le linn Sheachtain na Gaeilge 2017 nuair a bronnadh €150.00  ar an bhuaiteoir.